rm link director 刪除建立的連結或者資料夾

案發經過(下面是一模一樣情況的模擬,不是刪掉當時檔案的經過)

pwd:/usr/home/aaa/bbb

ln -s /usr/home/aaa/ccc/ /usr/home/aaa/bbb/ccc

rm -r ccc/

也就是說我在 /usr/home/aaa/bbb/ccc

給了刪除ccc這個link的指令 rm -r ccc/

但是正確的方法是 rm ccc

我要刪掉的ccc是一個連結檔案,給了斜線並加上 -r 之後

變成遞迴刪除ccc/底下的東西,哭哭阿!!!

因為多給了一條斜線,所以資料全毀了!

沒有留言: